کتاب، معرفی کتاب، سوکورو تازاکی بی‌رنگ و سال‌های زیارتش