کتاب، خواندن، جادوی کتاب‌ها، عشق
یادداشت‌‌های من

کتاب‌های من، کتاب‌های تو

کتاب می‌خواندم با شوق! کتاب می‌خواندم و فضایی جادویی اطرافم را مسحور می‌کرد. در میان کتاب‌ها و آرزوی هر چه بیشتر خواندنشان غوطه‌ور بودم. همه

ادامه مطلب »