خاطره، کودکی
یادداشت‌‌های من

هیچ اشکالی ندارد…

بچه که بودم شب ادراری داشتم. نمی‌دانم شاید تا وقتی مدرسه بروم و گاهی حتی بعد از آن. تا همان سن هم شیشه شیر می‌خوردم.

ادامه مطلب »